Över 25 års erfarenhet av entreprenadbranschen

Miljö & Kvalitet

Häv & Gräv Entreprenad AB är anslutet till T-schakts kvalitets- och miljöledningssystem och ISO-certifierade, ISO 9000 och ISO 14000.

Vi har därutöver vår egen miljö- respektive kvalitetspolicy, som fastställts av företagets styrelse.

Miljöpolicy

Följande miljöpolicy har fastställts av företaget styrelse.

Mål:
Åkeri- och entreprenadföretaget skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets/ entreprenadföretagets egna resurser och förutsättningar eftersträva att erbjuda marknaden miljöeffektiva entreprenadtjänster och transporter.

För att uppnå detta mål skall företaget:

 • Tillse att all personal är förtrogen med företagets miljöpolicy.
 • Bedriva verksamheten och utveckla företagets transport och entreprenadtjänster så att miljöpåverkan så långt är praktiskt och ekonomiskt möjligt begränsas och att en totalt sett god resurshållning iakttas i verksamheten.
 • Informera kunder och övrig omvärld om företagets miljöambitioner på ett sådant sätt att ett förtroende skapas för åkeriets arbete med att minimera verksamhetens miljöeffekter.
 • Inom ramen för normala företagsekonomiska avvägningar avsätta erforderliga ekonomiska och personella resurser för ett genomförande av företagets miljöpolicy.
 • Utbilda samtliga medarbetare på företaget att bli miljömedvetna.

Kvalitetspolicy

Häv & Gräv Entreprenad AB ska:

 • Ha klara och enkla ansvars- och samarbetsformer med kunder och leverantörer.
 • Utföra vårt arbete rätt från början och i rätt tid.
 • Aldrig ersätta tjänsternas kvalitet för att uppnå mål som leveranstid, kvalitet eller kortsiktig ekonomi.
 • Aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar.

Dessutom så ska:

 • Varje tjänst/leverans vara en rekommendation för kommande affär.
 • Personalen vara kunnig och motiverad för sina arbetsuppgifter genom kontinuerlig utbildning och information.

Det är samtliga medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga denna policy, i syfte att bevara och förstärka vår position som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt transport- och entreprenadföretag.